Simple Computer Aided Railway ModellerНачалоПомощ и често задавани въпросиЗадаване на височини в релсовия път

Как се задават височини и наклони?

Задаването на височини и наклони позволява релсовото трасе да бъде разположено на повече от едно ниво. За целта първо трябва да активирате функцията “Показвай височините в релсовия път” от меню “Изглед”. Височините ще бъдат изобразени в краищата на всяка релса от трасето в съответната мерна единица (милиметри или инчове), като първоначално всички ще са нулирани.

За да промените височината (или наклона) на дадена релса (или участък), първо трябва да изберете релсата (или участъка) и след това да маркирате желаната височина с левия бутон на мишката. Не можете директно да избирате и променяте височините на релси, които не са маркирани.

За да зададете височината, използвайте колелцето на мишката, клавишите '<' и '>' или бутоните и за увеличаване и намаляване на всочината в лентата с бързи бутони. Задръжте Shift, ако желаете промяната да става с по-голяма стъпка. Задаването на височина автоматично формира наклон за избраната релса или участък. Степента на наклона се изобразява в проценти с цвят в зависимост от дължината и ъгъла: до 2,5% - зелен; до 4% - жълт; над 4% - червен. Положителна стойност на степента на наколна отговаря на изкачване към маркираната височина, а отрицателна - на спускане.

За да прегледате градиентите на всички наклонени участъци в релсовия план, натиснете клавиша 'L' един или повече пъти, за да превключите релсовите етикети между “Име”, “Номер”, “Наклон” или изключен режим. Равните участъци ще бъдат показани с нулев наклон.

За да зададете еднаква височина на избраните релси, трябва да изберете някоя релсова височина в селекцията (без значение коя), да нагласите желаното ниво (при нужда) и да натиснете Enter – всички релси в селекцията ще придобият зададената височина.

За да издигнете или свалите избран участък и да запазите вече установените наклони на релсите в него, трябва да изберете някоя релсова височина в селекцията (без значение коя) и докато държите натиснат клавиша Alt да нагласите желаното ниво с колелцето на мишката или с бутоните за увеличаване и намаляване на височината в лентата с бързи бутони.

За общо вертикално преместване (повдигане или сваляне) на релси и обекти при запазване на вече установените височини и наклони в плана, използвайте функцията “Преместване по височина” в Кутията с инструменти.

Ако искате, можете също така да въвеждате релсовите височини с помощта на цифровите клавиши. За да активирате тази възможност, включете режима “Числово въвеждане на височините” от бутона в лентата с бързи бутони. Сега когато изберете някоя релсова височина, можете да въведете директно нейната стойност с помощта на цифровите клавиши. Ако се наложи, използвайте Backspace, за да изтриете последната цифра. Можете също да ползвате десетичен разделител (',' или '.' в зав. от локалните настройки), за да въведете височина с точност от 0.1mm или 0.01". Моля отбележете, че при активиран режим за числово въвеждане на височините, клавишите '<' и '>' няма да работят както преди, но пак ще може да ползвате колелцето на мишката или бутоните за увеличаване и намаляване на височината в лентата с бързи бутони.

Височини могат да имат всички релси, но наклони могат да се задават само на прави, криви и флекс-релси, тъй като само те могат да имат различни височини в двата си края. За да зададете еднаква височина на всички релси в даден маркиран участък (напр. гара), изберете коя да е височина от него, нагласете я на желаното ниво и натиснете Enter. Ефектът от различните височини в трасето можете да видите в тримерния изглед – програмата автоматично разполага подпори на съответните места.

Забележка Височините се измерват от нивото на основната повърхност (масата) до основата на релсите (баластровата призма).

Забележка От версия 0.8.4 наклоните се изобразяват в проценти. От меню “Инструменти” > “Настройки...” > страница “Размери” > “Наклони” можете да избирате между Проценти (%) и Промили (‰). Съотношението "проценти/промили" е 1:10 или 1% = 10‰.


Вижте също

Как се прокарва тунел под базовото ниво
Как се създават хълмове и долини
Как се използва Кутията с инструменти?

 

◄ Начало

Информация и обр. връзка

Подкрепете SCARM

© 2010-2021 Милен Пеев. Всички права запазени.
Използвайте на собствена отговорност съгласно нашите Условия за ползване и Политика за поверителност.
Всички споменати марки и имена на продукти са запазени търговски марки на техните уважавани собственици.